NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA

Propozície súťaže

I. Všeobecné informácie

Cieľ súťaže :

Cieľom súťažnej prehliadky je spoločenské zvýraznenie a propagovanie tohto významného kultúrno – spoločenského, informačne a výtvarne hodnotného produktu. Prispieť k zvyšovaniu estetickej úrovne kalendárov vytvorených, predávaných alebo šírených na Slovensku, aby boli rovnocenné úrovni produktov vychádzajúcich v členských štátoch Európskej únie.


Hlavný organizátor:

Prezídium, ktoré menuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov.


Hlavný spoluorganizátor:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.


Spoluorganizátori:

Múzeá, knižnice a galérie na Slovensku, ktoré organizujú reprízy výstav.


Partneri:

Únia miest Slovenska, ZMOS, Zväz polygrafie na Slovensku, Dali, Biela hlina a ďalší.


Mediálni partneri:

RTVS a iné médiá.


Hodnotenie:

Odborná porota zložená z výtvarníkov, fotografov, tlačiarov, grafikov a iných odborníkov. Menuje ju Prezídium súťaže.


Kritéria:

Posudzuje sa vizuálnu úroveň exponátov aktuálneho roka, so zreteľom na ich kvalitu, grafické riešenie, kvalitu fotografie, polygrafickú úroveň, použitý materiál (papier a pod.).


Ocenenia:

Najkrajšie diela, ktoré v jednotlivých kategóriách ohodnotí odborná porota budú odmenené prestížnymi diplomami.
Budú prihlasovateľom zaslané elektronickou poštou, po vernisáži výstavy v Banskej Bystrici.
V každej kategórii porota, organizátori, reklamní partneri, a iné organizácie môžu udeliť aj mimoriadne ocenenia a čestné uznania.
Porota si vyhradzuje tiež právo neudeliť ocenenie.


Prestížne označenie ocenených diel:

Na predný list ocenených kalendárov má prihlasovateľ (vydavateľ) právo umiestniť zlatú alebo striebornú alebo farebnú reliéfnu pečať, ktorú si môže objednať u organizátora súťaže.


Vyhlásenie výsledkov:

Po otvorení výstavy v ŠVK Banská Bystrica budú výsledky zverejnené na web stránke súťaže.


Výstavná kolekcia:

Tvoria ju len ocenené exponáty (1.-3. miesto).
Po skončení putovných výstav sa prihlásené kalendáre nevracajú, budú uložené do archívu a darované inštitúciám, ktoré o ne prejavia záujem.


Termín a miesto vyhodnotenia:

Apríl, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica.
Presný termín s pozvánkou na podujatie bude posielaný prostredníctvom e-mailu.


Priemiérová výstava:

Apríl, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici súčasne so zverejnením výsledkov súťaže.


Putovné reprízy výstavy:

Ďalšie mestá na Slovensku podľa harmonogramu.


Informácie:

Tel. číslo: 0911 334 460 // 0903 954 910
E-mail: kfpssn@gmail.com


II. Súťažné kategórie

A. Nástenné viaclistové

1. Firemné fotografické (s logom, alebo názvom firmy)
2. Firemné reprodukcie umeleckých diel (s logom a názvom firmy)
3. Autorské (z podkladov jedného autora)
4. Regióny (prihlasovateľmi sú VÚC, združenia, mikroregióny)
5. Mestá (vydavateľmi, alebo spoluvydavateľmi sú mestské úrady)
6. Obce (vydavateľmi, alebo spoluvydavateľmi sú obecné úrady)
7. Voľne predajné fotografické (nesmú obsahovať logo inej firmy, okrem loga vydavateľa)
8. Voľne predajné reprodukcie umeleckých diel (nesmú obsahovať logo inej firmy, okrem loga vydavateľa)


B. Nástenné jednolistové kalendáre

9. Všetky druhy (mestá, obce,firmy a iné)


C. Stolové

10. Všetky druhy (voľne predajné a kalendáre, ktoré vydali alebo prihlásili mestá, obce, firmy i jednotlivci)

Organizátori a odborná porota si vyhradzujú právo, podľa počtu a kvality prihlásených produktov, vytvoriť novú kategóriu alebo môžu zlúčiť niektoré kategórie.


Registračné poplatky:

A. Nástenné viaclistové kalendáre : 40€
B. Nástenné jednolistové kalendáre : 40€
C. Stolové kalendáre : 40€


III.Prihlášky

Kto môže dielo prihlásiť: Štátne a samosprávne úrady a organizácie, neziskové inštitúcie, združenia, zväzy, reklamné a rozvojové agentúry, podnikateľské subjekty, školy, vydavateľstvá, tlačiarne, autori diel, ale aj iní občania.
Formulár prihlášky možno stiahnuť zo stránky www.najkalendar.sk

Kompletná prihláška má obsahovať: Vyplnenú prihlášku, doplnenú fotokópiou úhrady registračného poplatku (ústrižok poštovej zloženky,alebo výpis z banky) a 2 bezchybné výtlačky kalendárov.


Adresa zaslania prihlášok a kalendárov:

Klub fotopublicistov SSN, Oremburská 4, 974 04 Banská Bystrica


Uhrada poplatkov:

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Všeobecná úverová banka, Banská Bystrica
Číslo účtu: SK 42 0200 0000 0014 1552 1355 (variabilný symbol uvedte IČO, alebo rodné číslo u fyzickej osoby). Doklad o úhrade alebo jeho kópiu priložte k prihláške.


Uzávierka prihlášok:

Do 31. januára aktuálneho roka. Organizátori môžu termín uzávierky predĺžiť.
Informovať sa možno telefonicky alebo e-mailom.


Nezabudnite !

Poslať do uzávierky, na adresu hlavného organizátora, dva bezchybné výtlačky kalendárov, vyplnenú prihlášku, doplnenú fotokópiou úhrady registračného poplatku (ústrižok poštovej zloženky, alebo výpis z banky).